Kształcenie na odległość

Aktualności

Kto i dlaczego chce prowadzić zajęcia na odległość? Wnioski z raportu

Kto i dlaczego chce prowadzić zajęcia na odległość? Wnioski z raportu

Każdy z Państwa zapewne zainteresował się kształceniem na odległość z nieco innego powodu. Z rozmów z Państwem prowadzonych w trakcie szkoleń dowiadywaliśmy się, jakie są Państwa motywacje: jedni uważają, że dzięki KNO można przekazać uczniom więcej i lepiej niż tylko "w realu", a inni - że znajomość nowych technologii edukacyjnych jest niezbędnym składnikiem wykształcenia współczesnego nauczyciela. Przedstawiamy fragment opracowanej w ramach projektu "Diagnozy stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach UE", który rzuca więcej światła na to zagadnienie.

Na potrzeby diagnozy przeprowadzone zostało badanie obejmujące m.in. w grupę 3006 osób związanych z placówkami kształcenia zawodowego i ustawicznego (w tym osoby kierujące placówkami, nauczyciele i słuchacze). Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami sformułowano wnioski dotyczące ich motywacji do prowadzenia zajęć na odległość.

Nauczyciele, a także kierownictwo placówek KZU dostrzegają w kształceniu na odległość rodzaj misji umożliwiającej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, czy też mającym dzieci lub przebywającym za granicą w celach zarobkowych, dostęp do kształcenia. Liczy się dla nich także walor pracy z nowoczesną technologią, co samo w sobie stanowi nowe doświadczenie i stymuluje ich zaangażowanie. Uczy także wykorzystania Internetu do szeroko pojętej komunikacji. KNO jest spostrzegane jako szansa na awans zawodowy połączony z rozwojem osobistym. Stwarza także pewne możliwości zarobkowania, bezpośrednio poprzez nadgodziny, co jest rzadszym rozwiązaniem, czy też pośrednio poprzez możliwość osiągnięcia pensum dzięki zajęciom poprzez Internet. Jest szczególnie istotne dla nauczycieli o małym stażu.

Przedstawione powyżej zalety kształcenia przez Internet są wyrażane głównie przez nauczycieli, których można zaliczyć do grupy entuzjastów tej formy kształcenia. Są to z reguły osoby młode, pracujące w placówkach o pewnym już stażu w prowadzeniu KNO oraz o dodatkowym finansowaniu zewnętrznym. Z drugiej strony KNO nierzadko wprowadzane jest dzięki zaangażowaniu pojedynczych osób, które bez dodatkowych gratyfikacji, a jedynie z chęci zdobywania nowych doświadczeń realizują KNO.

Kolejną grupę tworzą nauczyciele, którzy zgodzili się uczyć w ramach KNO, jednak do końca nie są przekonani do tej idei i których podstawową wątpliwość stanowi jakość kształcenia uzyskiwana poprzez tę formę kształcenia. Do zaangażowania w KNO skłaniają ich przede wszystkim względy pragmatyczne związane z awansem zawodowym, któremu sprzyja podejmowanie tego rodzaju aktywności. Przedstawiona kategoryzacja oparta jest na badaniach jakościowych i nie pozwala na estymację ich liczebności, niemniej przeprowadzone obserwacje skłaniają do wniosku, że grupa nauczycieli pragmatyków stanowi najliczniejszą część kadry zaangażowanej w prowadzenie KNO.

Istnieje także grupa nauczycieli niechętnie nastawionych do kształcenia przez Internet. Są to zazwyczaj osoby starsze (bliskie wieku emerytalnego), którym towarzyszy niechęć do korzystania z komputera i Internetu. Czynniki demograficzne w naturalny sposób będą powodować stopniowe zmniejszanie się tej grupy.

Źródło: "Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość", krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2013, s. 159. Opracowanie dostępne jest pod adresem http://kno.koweziu.edu.pl/artykuly/201-raport-diagnoza-stanu-ksztalcenia-na-odleglosc-w-polsce-i-wybranych-krajach-unii-europejskiej.html.

Dodaj temat do forum