Kształcenie na odległość

Artykuły

Kształcenie na odległość w Urzędach Pracy — wnioski z badań

Kształcenie na odległość w Urzędach Pracy — wnioski z badań

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym z serii artykułów, omawiających wyniki ogólnopolskiego badania „Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce oraz diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość”. Tym razem w artykule omawiane są wyniki badań w grupie respondentów, będących pracownikami Urzędów Pracy (511 osób z 250 placówek). Były to osoby odpowiedzialne za działania aktywizacyjne lub za pośrednictwo zawodowe oraz kierownicy lub zastępcy kierowników działów poradnictwa zawodowego.

Obecność KNO w ofercie szkoleniowej Urzędów Pracy

Tak jak w poprzedniej części badania, dotyczącej stanu wdrażania KNO w organizacjach pozarządowych, okazało się, że tylko niewielki odsetek (29 wskazań, czyli 6%) respondentów zadeklarował, że ich placówki udostępniały w czasie badania (marzec—kwiecień 2011)  szkolenia prowadzone przez Internet swoim odbiorcom. Najczęściej stosowaną przez Urzędy Pracy formą KNO było blended learning (24 wskazania na 29). Być może ta właśnie forma okazała się popularna, bo daje większe poczuciem kontroli nad udziałem uczestników w szkoleniu niż forma całkowicie on-line (kwestia kontroli w KNO okazała się ważna dla badanych z Urzędów Pracy, o czym w dalszej części artykułu).

Tabela 1. Odpowiedź na pytanie: „Które z poniższych form szkoleń przez Internet są aktualnie kontraktowane w Pana(i) urzędzie?”

online blended


Kursy przez Internet, firmowane przez Urzędy Pracy, były w zdecydowanej większości kontraktowane w firmach szkoleniowych (24 spośród 29 ogółu wskazań w tej grupie). Może to oznaczać, że oferta placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego nie mają odpowiadającej oczekiwaniom Urzędów oferty, mogącej konkurować z ofertą firm szkoleniowych. Może też być to sygnał o kłopotach w przepływie informacji o dostępnych kursach i szkoleniach KNO pomiędzy Urzędami Pracy a placówkami kształcenia ustawicznego i zawodowego. Zarówno wśród szkoleń całkowicie, jak i częściowo prowadzonych przez Internet najczęściej występowały kursy i szkolenia informatyczne dla osób niebędących informatykami oraz kursy i szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Rzadsze były kursy finansowo-księgowe i językowe.
Wspomaganie działalności edukacyjnej Internetem również nie jest częste – jedynie 13% urzędów biorących udział w badaniu (66 wskazań) udostępnia  bezrobotnym i poszukującym pracy materiały edukacyjne do samodzielnej nauki (kursy, podręczniki, inne materiały) w Internecie:

Tabela 2. Odpowiedzi na pytanie: „Czy Państwa urząd udostępnia w Internecie bezrobotnym i poszukującym pracy materiały edukacyjne do samodzielnej nauki (kursy, podręczniki, inne materiały)? Jakie to materiały?”


udostepnianie materialow


Pracownicy Urzędów Pracy, w których nigdy nie prowadzono szkoleń i kursów KNO, jako główną przyczynę tego stanu rzeczy wskazali brak zainteresowania osób bezrobotnych i poszukujących pracy tą formą kształcenia (33%). Jednak bardzo ważnym argumentem okazał się również brak możliwości kontroli udziału uczestników w tego typu zajęciach (25%). Co ciekawe, kwestia kontroli była ważna również w kontekście współpracy z instytucjami szkolącymi – zdaniem respondentów, w przypadku zdalnej formy kształcenia brakuje możliwości sprawdzenia, w jaki sposób realizowane są szkolenia (22%). Zdaniem badanych, w ich Urzędach nie wprowadza się KNO z powodu brak ofert tego typu kursów i szkoleń (24%). Duża grupa badanych uważa też, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy nie dysponują wystarczającymi kompetencjami informatycznymi i warunkami technicznymi (po 19%), by uczyć się przez Internet.

Tabela 3. Odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego w Państwa urzędzie nigdy nie kontraktowano/finansowano kursów/szkoleń przez Internet?”


przyczyny placowka

Opinie o KNO – niestety bez niespodzianek

Zdaniem przedstawicieli Urzędów Pracy, kształcenie  przez Internet nie przynosi lepszych efektów od kształcenia metodami tradycyjnymi. W ich opinii kształcenie przez Internet może też być kierowane jedynie do wąskiej, wysoko zmotywowanej grupy bezrobotnych i poszukujących pracy. Według aż 44% badanych KNO nie powinno być częściej włączane do kursów/szkoleń finansowanych/kontraktowanych przez Urzędy Pracy.

Tabela 4. Ocena stwierdzeń wyrażających opinie o KNO


opinie kno

Tak jak w opinii pracowników organizacji pozarządowych, tak w opinii przedstawicieli Urzędów Pracy kształcenie na odległość jest prowadzone przede wszystkim przez szkoły wyższe i firmy szkoleniowe. Duża grupa badanych uważa, że jest to działalność właściwa dla placówek kształcenia ustawicznego (41%), organizacji pozarządowych (31%) i szkół dla dorosłych (29%).
Nie zaskakują wyniki dotyczące barier w rozwoju kształcenia na odległość w Polsce. Wskazywano przeszkody związane z techniczną stroną KNO: słabo rozwiniętą krajową infrastrukturę informatyczną (39%), a także niskie kompetencje Polaków w zakresie korzystania z komputera i Internetu (34%). Symptomatyczna jest wysoka pozycja odpowiedzi „Brak wiary w efektywność metod stosowanych w kształceniu przez Internet (38%)” i odpowiedzi związanej z traktowaniem KNO przez potencjalnych odbiorców (26%) oraz pracodawców (23%) jako kształcenia „drugiej kategorii”. W całym badaniu wielokrotnie potwierdzała się obserwowana przez osoby wdrażające KNO nieufność, z jaką do tej formy kształcenia podchodzą jej potencjalni odbiorcy – mimo braku doświadczeń z nią związanych. Można powiedzieć,  że wokół KNO narosło wiele uprzedzeń, zarówno jeśli chodzi o jego przydatność, jak i wymagania techniczne oraz „osobowościowe”, stawiane uczestnikom.

Tabela 5. Odpowiedzi na pytanie: „Proszę wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze według Pana(i) bariery rozwoju kształcenia przez Internet”


przyczyny kraj

Podsumowanie – sytuacja się nie zmieni

W najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się wzrostu znaczenia KNO w ofercie edukacyjnej Urzędów Pracy. Jedynie 30 spośród 482 urzędów, które nie kontraktowało szkoleń przez Internet w czasie badania wyraziło zamiar kontraktowania takich szkoleń w 2011 roku. Najczęściej podawanymi przyczynami braku zainteresowania włączaniem KNO do swojej działalności były: brak środków finansowych na wdrożenie kształcenia przez Internet (43%), brak takiej potrzeby (32%) oraz brak zainteresowania potencjalnych uczestników (22%).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem raportu z badań, przygotowanego przez Demos Polska: pobierz

Przygotowanie artykułu na podstawie raportu: Dorota Sidor

Dodaj temat do forum