Kształcenie na odległość

Artykuły

Projektowa realizacja zadań z wykorzystaniem platformy zdalnej edukacji

Projektowa realizacja zadań z wykorzystaniem platformy zdalnej edukacji

Olga Łodyga

E-learning umożliwia wspólną naukę, realizację zadań grupowych oraz grupowe rozwiązywanie problemów. Jest to możliwe dzięki narzędziom dostępnym na platformach wykorzystywanych w zdalnej edukacji, stanowiących miejsce do prezentacji własnych poglądów i wymiany doświadczeń oraz umożliwiających pracę grupową nad przygotowywanymi materiałami (np. materiały tekstowe, multimedia, programy).

Możliwość realizacji zadań zespołowych z wykorzystaniem platformy zdalnej edukacji wynika z następujących możliwości:

 • możliwość dostępu dla dowolnej grupy uczestników,
 • likwidacja barier geograficznych,
 • wiele narzędzi, które można stosować do komunikacji zespołowej,
 • dostęp do wielu bibliotek i innych zasobów informacji,
 • możliwość prowadzenia zdalnych konsultacji oraz wymiany doświadczeń,
 • dogodne środowisko do realizacji zadań projektowych przez uczniów w czasie kształcenia,
 • możliwość komunikacji synchronicznej i asynchronicznej.

Narzędzia ułatwiające projektową realizację zadań na platformie zdalnej edukacji można podzielić na dwie grupy:

 1. Narzędzia stosowane w komunikacji synchronicznej – umożliwiają dyskusję i wymianę poglądów w tym samym czasie: czat, komunikator, skype, wideokonferencje, wirtualne tablice.
 2. Narzędzia do komunikacji asynchronicznej – dają możliwość do prowadzenia wymiany poglądów asynchronicznie (nie w czasie rzeczywistym) oraz/lub możliwość przesyłania plików: forum dyskusyjne, poczta elektroniczna, serwery FTP.

Wymienione powyżej narzędzia mogą być wykorzystane do realizacji zadań zespołowych na platformie. W ten sposób można realizować nauczanie problemowe (np. metoda sytuacyjna, analiza przypadków, gry dydaktyczne) oraz praktyczną realizację zadań projektowych (np. realizację doświadczeń lub obserwacji i przygotowanie dokumentacji z przebiegu doświadczenia).

Tworzenie grupy, czyli sposób doboru uczniów do zespołu, może przebiegać z zróżnicowany sposób, w zależności od celów postawionych przez nauczyciela:

 1. Zespoły jednorodne (składające się z uczniów o podobnym poziomie wiedzy).
 2. Zespołu zróżnicowane (w jego skład wchodzą  uczniowie o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych, wówczas uczniowie mogą sobie pomagać, mocniejsi pełnią rolę mentorów dla słabszych uczniów).
 3. Zespoły tworzone w sposób losowy (podział np. na podstawie numerów w dzienniku, kolejności wchodzenia do klasy czy na platformę, innych).

Można wyróżnić dwa podstawowe sposoby realizacji zadań zespołowych na platformie:

 1. W pierwszej sytuacji nauczyciel dzieli uczniów na zespoły, w ramach których uczniowie wspólnie szukają rozwiązania sytuacji problemowej przedstawionej przez nauczyciela.
 2. W sytuacji drugiej również nauczyciel dokonuje podziału uczniów na grupy i przedstawia problem do rozwiązania, jednocześnie określa, jakie role w zespole będą pełnić poszczególni uczniowie (np. kierownik zespołu, członek zespołu, doradca, optymista, pesymista, obserwator itd.) i prezentuje każdemu z nich określony sposób pracy w grupie, jednak ostatecznym celem pracy zespołu jest wspólne znalezienie rozwiązania przedstawionej sytuacji problemowej.  

W ramach podsumowania warto podkreślić, że:

 • platformy zdalnej edukacji stanowią dogodne środowisko do projektowej realizacji zadań,
 • narzędzia do komunikacji, które są udostępniane na różnych platformach, stwarzają możliwość komunikacji w zespole projektowym, prowadzonej w formie synchronicznej oraz asynchronicznej,
 • za pomocą narzędzi do komunikacji zdalnej można prowadzić dyskusję czy też wymianę poglądów oraz realizować pracę grupową nad opracowywanymi materiałami,
 • dzięki likwidacji barier miejsca i czasu możliwa jest realizacja zadań w rozproszonych zespołach projektowych,
 • projektowa realizacja zadań może przybierać charakter problemowy, np. poprzez rozwiązywanie zadań problemowych przez zespoły uczniowskie współpracujące na platformie zdalnej edukacji,
 • projektowa realizacja zadań na platformie może być stosowania również jako trening dla uczniów w zakresie umiejętności pracy zespołowej oraz rozwijania kontaktów interpersonalnych, planowania pracy, podziału zadań w zespole oraz rozwiązywania konfliktów,
 • uczniowie, realizując zadania zespołowe na platformie, uczą się w szczególności: wykonywania otrzymanych zadań, zlecania innym uczniom zadań do wykonania, odpowiedzialności za przydzielone zadania, egzekwowania wykonania zadań od innych uczniów.

Dodaj temat do forum