Kształcenie na odległość

Artykuły

Organizacja i zarządzanie KNO w placówce edukacyjnej – wnioski ze szkolenia

Organizacja i zarządzanie KNO w placówce edukacyjnej – wnioski ze szkolenia

Eugeniusz Gąsior

W ramach szkolenia „Doskonalenia Kadry KNO” odbył się cykl warsztatów z zakresu organizacji i zarządzania procesem kształcenia na odległość w placówce edukacyjnej. Jakie są uwarunkowania prawne wdrażania KNO? Co należy zrobić, by wdrożyć KNO z sukcesem? Jakie zagadnienia są najważniejsze z punktu widzenia szkół i nauczycieli? To wszystko omawialiśmy w ramach naszych spotkań. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją.

Szkolenia były częścią projektu EFS „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”, który realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Podczas pierwszych zjazdów dla kolejnych tur szkoleniowych w zajęciach wzięli udział dyrektorzy szkół, placówek oświatowych oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Głównym celem tych spotkań było:

  • zapoznanie uczestników z diagnozą stanu kształcenia na odległość w Polsce,
  • przedstawienie aktualnych podstaw prawnych dotyczących możliwości kształcenia na odległość w polskim systemie oświaty oraz projektowanych zmian,
  • przygotowanie  uczestników do podjęcia działań w zakresie wdrożenia kształcenia na odległość w szkole, placówce lub ośrodku.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na wnioski z raportu diagnozującego stanu kształcenia na odległość w Polsce. Przeanalizowaliśmy aktualne podstawy prawne dotyczące możliwości kształcenia na odległość w polskim systemie oświaty, a także projektowane zmiany w tym obszarze. W części warsztatowej zdobytą wiedzę teoretyczną uczestnicy starali się przełożyć na język praktyki – ich zadaniem było przygotowanie planu działań w zakresie wdrożenia kształcenia na odległość w szkole lub placówce. Na podstawie dostarczonych materiałów szkoleniowych (rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ramowy statut publicznego technikum itp.) oraz własnej wiedzy i doświadczenia zawodowego, uczestnicy mieli opracować w grupach:

  1. koncepcję (plan) wdrożenia kształcenia na odległość do działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły lub placówki;
  2. propozycję zmian w wewnętrznych aktach prawnych szkoły lub placówki, dotyczące kształcenia na odległość;
  3. listę zadań dla zespołu ds. kształcenia na odległość, który byłby odpowiedzialny za proces wdrożenia KNO do działalności dydaktycznej szkoły lub placówki.

PA270100

Podczas drugich zjazdów adresatami zajęć były trzyosobowe zespoły (dyrektor, nauczyciel, administrator) ze szkół, placówek oświatowych oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. W ich trakcie przypomnieliśmy aktualne podstawy prawne dotyczące możliwości kształcenia na odległość w polskim systemie oświaty oraz zmiany, jakie nastąpiły po podpisaniu rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zapoznaliśmy również uczestników z wybranymi narzędziami i technikami KNO, przedstawiliśmy możliwości wykorzystania kształcenia na odległość w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły/placówki, a także określiliśmy niezbędne w zakresie wdrażania KNO zasoby kadrowo–sprzętowe.

W ramach warsztatów uczestnicy, wykorzystując  rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, wypracowane materiały podczas I tury szkolenia oraz wiedzę uzyskaną w trakcie szkolenia, mieli za zadanie przygotować w grupach:

  1. możliwe obszary wykorzystania kształcenia na odległość w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły/placówki,
  2. potrzeby w zakresie przygotowania i doskonalenia kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem kształcenia na odległość,
  3. kalkulację kosztów finansowych (szacunkową) wdrożenia kształcenia na odległość w szkole/ placówce,
  4. możliwości wykorzystania platformy e-learningowej do organizacji i zarządzania szkołą/ placówką.

Podczas zajęć panowała przyjazna i twórcza atmosfera – uczestnicy podejmowali aktywną dyskusję z ekspertem prowadzącym szkolenie, dzieląc się swoimi uwagami oraz doświadczeniami. Wymieniali również na bieżąco między sobą opinie dotyczące obecnego stanu prawnego KNO w Polsce. Sporą trudność podczas pierwszych zjazdów sprawiało uczestnikom szkolenia prawidłowe zinterpretowanie przedstawionych zapisów prawnych dotyczących możliwości kształcenia na odległość w polskim systemie oświaty oraz projektowanych zmian. Potwierdziły się również wyniki badań przedstawione w diagnozie stanu kształcenia na odległość w Polsce. Duża część uczestników szkolenia nie mogła określić, czy jest zdecydowana na podjęcie działań w zakresie wdrożenia KNO w swojej placówce, a także w jaki sposób należy podjąć się wykonania tego zadania czy też jakie korzyści przyniesie placówce wprowadzenie tej formy kształcenia.

Podczas drugich zjazdów w czasie  dyskusji zaobserwować można było wśród uczestników już dużo większą swobodę w interpretowaniu przedstawionych zapisów prawnych dotyczących możliwości kształcenia na odległość w polskim systemie oświaty oraz zmianach, jakie nastąpiły po podpisaniu rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Omówienie zmian, jakie zostały wprowadzone rozporządzeniem MEN z dnia 16 października, zapoznanie się ze szczegółami technicznymi, dało pełniejszy obraz możliwości prawnych działań w celu wdrożenia w placówkach kształcenia na odległość, obszary w jakich można wykorzystać kształcenie na odległość w swojej placówce oraz czym placówka powinna dysponować chcąc tą formę kształcenia wdrożyć.

Zajęcia warsztatowe, polegające na pracy w grupach, pozwoliły na nawiązanie kontaktów z pracownikami innych ośrodków. Widoczne było było duże zaangażowanie uczestników w realizację ćwiczeń – aktywny udział w pracach grup i przedstawiane ciekawe pomysły pozwalają stwierdzić, że wynieśli ze spotkania sporą porcję wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, która z pewnością pomoże im w działaniach wdrożeniowych kształcenia na odległość w reprezentowanych placówkach.

Dodaj temat do forum