Kształcenie na odległość

ELEMENTY ORGANIZOWANIA I MONITOROWANIA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH

Nazwa kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały uwzględnione w kursie:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik logistyk 333107

ADRESACI KURSU: uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego przygotowujących do pracy w zawodzie technik logistyk

CELE OPERACYJNE KURSU
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • przeprowadzić spis inwentaryzacyjny,
  • dobrać metodę prognozowania popytu do systemu zarządzania zapasami,
  • klasyfikować zapasy,
  • wyjaśnić funkcję i zadania magazynów w systemie logistycznym,
  • opracować wyniki oceny wskaźnikowej i procesowej pracy magazynu.


Łączna liczba godzin kursu: 30

Uwaga: Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym z zakresu kwalifikacji : A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania wynosi 420 h (forma stacjonarna) lub 294 h (forma zaoczna). Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie umiejętności zawodowych z zakresu A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów, i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania wynosi 263 h

Liczba modułów: 6

Kurs do pobrania (plik w formacie mbz, Moodle 2.6)

Podgląd kursu - po wejściu na platformę proszę kliknąć "Zaloguj się jako gość"

Materiały źródłowe

Dodaj temat do forum